Gerelateerde vragen

Privacy Policy

Geactualiseerd op: 24-05-2018

Caple B.V.
Caple B.V., gevestigd aan WTC Schiphol Schiphol boulevard 127 1118 BG Schiphol, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.caple.eu
WTC Schiphol
Schiphol boulevard 127
1118 BG Schiphol +31 (0)20 201 4926

Persoonsgegevens die wij verwerken
Caple B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door het invullen van het contact formulier of op andere wijze.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Beroep, functie en werkgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals gedefinieerd onder de AVG. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dataprotection@caple.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Caple B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel voor het opbouwen en onderhoud van een business partner network binnen Nederland, wat een belangrijk onderdeel is van ons dienstenaanbod. Binnen de context van deze relatie mogen wij u telefonisch of via email contacteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Caple B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caple B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Caple B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor doelen met betrekking tot klantrelatiebeheer bewaren wij uw data zolang er redelijkerwijs verwacht wordt dat wij diensten verlenen aan u of communiceren met uw organisatie. Persoonlijke data die verwerkt wordt in relatie tot onze financieringsdiensten zal worden bewaard voor een termijn van 5 jaar na einde lening.

Delen van persoonsgegevens met derden
Caple B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, als wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Caple B.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caple B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dataprotection@caple.eu.

Als u uw gegeven toestemming wilt intrekken of bezwaar wil indienen tegen het verwerken dan uw data dan kunt u ons bereiken op bovenstaande e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Caple B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Caple B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze technische dienstverleners zijn gekozen met deze speciale beveiligingsaspecten in gedachten en Caple B.V. heeft specifieke service level agreements met al haar subcontractors.

Caple B.V. draagt er zorg voor dat uw data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie en dat uw data alleen wordt gedeeld met derde partijen die GDPR compliant zijn.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dataprotection@caple.eu

Wijzigingen aan onze privacy policy
Caple B.V. is vrij om deze privacy policy van tijd tot tijd te actualiseren. Wijzigingen aan onze privacy policy zullen op deze pagina weergegeven worden en, als de wijzigingen substantieel zijn, zal er een duidelijke notificatie worden getoond op de website.

Als u het oneens bent met een wijziging in het privacy policy, neem dan contact op met dataprotection@caple.eu